HABERLER

  Post

  KURUMLAR VERGİSİNDE ÖNEMLİ HUSUSLAR

    I.GİRİŞ

  KURUMLAR Vergisi Beyannamesi yılda bir defa verildiğinden uygulamacıların doğal olarak her beyan dönemi öncesi bilgilerini güncellemeleri gerekir. Aksi takdirde beyannamelerin eksik ve hatalı düzenlenmesi kaçınılmazdır.

  Bahsettiğimiz husus göz önünde bulundurularak Kurumlar Vergisi Beyannamesi doldurulurken dikkat edilecek hususlar sırasıyla aşağıda şematik olarak verilmiştir.

   

  II.                  KV BEYANINDA İNDİRİM İSTİSNA VE DİĞER DÜZENLEMELER

                                 KURUM KAZANCI

  KONU

  YAPILACAK İŞLEM

                             

  İNDİRİLECEK GİDERLER

   

  - KVK 8. ve GVK 40. Madde düzenlemeleri göz önünde bulundurulur.

   

   

  KANUNEN KABUL EDİLMEYEN

  GİDERLER

   Aşağıda belirtilen kanun düzenlemeleri göz önünde bulundurulur.

    - KKEG  (KVK. 11.madde uyarınca)

    - KARŞILIKLAR (VUK hükmüne aykırı ayrılanlar)

    - REESKONTLAR (VUK hükmüne aykırı ayrılanlar)

    - AMORTİSMANLAR  (VUK hükmüne aykırı ayrılanlar)

  - ÖZEL KANNUNLAR UYARINCA KKEG (6111 Sk.)

  - BAĞIŞ VE YARDIMLAR

  - Y.K.ÜYE ÖDENEN KAR PAYLARI (GVK. 75. Md. uyarınca)

  - İNDİRİLMEYEN KDV (KDVK. Md.30/d )

  - ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ  (6802 Sk uyarınca)

  - OTOMOBİLLERİN MTV’si (MTV md. 14. uyarınca)

  - İSTİSNALAR (Faaliyetler/İşlemlerden Doğan Zararlar)

    - ÖDENMEYEN SGK PRİMLERİ (5510 Sk.Md.88)

   

   

  TİCARİ KAR

  Kurumlar mali tablolarını oluştururken vergi kanunlarını gözetmezler. Dolayısıyla vergi kanunları gözetilmeden hesaplanan kar ticari kardır. Daha açık ifadeyle gelir tablosundaki karşılık ayrılmadan önceki kar ticari kardır.

   

  MALİ KAR

  Kurumlar Vergisi Beyannamesi düzenlenirken söz konusu ticari kar’a KKEG eklenerek mali kar hesaplanır.

  Mali kar üzerinden aşağıda bahsedilen indirim ve istisnalar ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra vergi matrahına ulaşılır.

   

   

  İSTİSNALAR VE İNDİRİMLER

  (Zarar Olsa Dahi İndirilecek)

  KONU

  YAPILACAK İŞLEM

   

  İŞTİRAK KAZANCI İSTİSNASI

  Kurumların yurt içinde ve yurt dışında iştirak ettiği kurumlardan elde ettiği kazançlar KV’den istisnadır (KVK. 5/a,b)

  TAM MÜKELLEF AŞ’LERİN YURT DIŞI İŞTİRAK HİSSELERİNİ ELDEN ÇIKARMALARINA İLİŞKİN İSTİSNA

  KV 5/c maddesinde belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla.

  EMİSYON PRİM KAZANCI İSTİSNASI

  KV 5/ç maddesinde belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla.

  TÜRKİYEDE KURULU FONLAR VE

  YATIRIM ORTAKLIĞI KAZANÇ İSTİSNASI

  KV 5/i maddesinde belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla.

  TAŞINMAZLAR, İŞTİRAK HİSSELERİ,

  KURUCU SENETLERİ, İNTİFA SENETLER,

  RÜÇHAN HAKLARI SATIŞ KAZANÇ İST.

  KV 5/e maddesinde belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla.

  BANKALARA VEYA TMSF’YE BORÇLU KRUMLAR VE BANKALARA TANINAN İST.

  KV 5/f maddesinde belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla.

   

  YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARI

  KV 5/g maddesinde belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla.

   

   

  YURT DIŞINDA YAPILAN İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ VE TEKNİK HİZMETLERDEN SAĞLANAN KAZANÇ İST.

  İnşaat-onarım-montaj: Bahsedilen hizmetlerden inşaat-onarım-montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilmesi için yurt dışında bir işyeri gerekmektedir. Bu şekilde sağlanan kazançlar Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılması kaydıyla vergiden istisnadır.

  Teknik hizmetler: Teknik hizmetler için yurtdışında bir iş yeri olması gerekmez. Bu işlerin Türkiye de gerçekleştirilmesi mümkündür.

  Bu istisnadan yararlanması için mükellefin yurt dışında devam eden inşaat ve onarma işi olması ve bu hizmetin oraya verilmesi gerekir. Aksi halde yapılan iş hizmet ihracatı olur.

   

  EĞİTİM TESİSLERİ, REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN İŞLETİLMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ.

  Özel okulların işletilmesinden elde edilen kazanç, MB görüşü alınmak kaydıyla beş hesap yılı KV’den istisnadır. BK’ca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan derneklere bağlı  rehab. Merk. işletilmesi  Maliye Bakanlığı’nın belirlediği usuller çerçevesinde  beş hesap yılı KV’den istisnadır.

   

  YABANCI FON KAZAÇLARINDA İSTİSNA

  KV 5/A maddesinde belirtilen koşulların sağlanması kaydıyla.

   

  SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

  1 seri nolu KV genel tebliği (5.14) bölüm düzenlemeleri gereği.

  TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE KAYITLI GEMİLERİN İŞLETİLMESİNDEN  VE DEVRİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA

  4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi sicili Kanunu, 491 sayılı KHK Md. 12 düzenlemeleri gereği.

   

  TEKNILOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ İSTİSNASI

  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun geçici 2. Maddesi uyarınca bu bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin ARGE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2023 sonu kadar KV’den istisna.

   

  SERBEST BÖLGE İSTİSNASI

  3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3. Madde düzenlemesi ve 1 seri nolu KV Tebliği düzenlemeleri.

   

  TARIM SATIŞ KOOP. VE BİRLİKLERİNE TANINAN İSTİSNA

  4572 saylı kanun 6. Madde düzenlemeleri.

   

   

   

   

  NAKİT SERMAYE ARTIŞI TEŞVİK İNDİRİMİ

  Finans, bankacılık, sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ile KİT’ler hariç, sermaye artışı veya yeni kuruluşta; sermayenin nakit karşılanan kısmı üzerinden TCMB tarafından indirimden yaralanan yıl en son açıklanan  “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si. 

  Bu orana; 

  - Borsada işlem gören sermaye oranı %50 ve az olanlarda

  25 puan,

  - Borsada işlem gören sermaye oranı %50’nin üzerinde olanlarda 50 puan,

  - Yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanımlarda 25 puan ilave edilir.

  KV beyanında gösterilmek şartıyla.

  İndirilmeyen kısım bir sonraki yıla devredilir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  DİKKAT: Kurumlar vergisi istisna kazançlara ilişkin giderler KKEG’dir. Tek istisnası iştirak hissesi alımıyla ilgili yapılan finansman giderleri gider olarak yazılır.

  ZARAR MAHSUBU

  KONU

  YAPILACAK İŞLEM

   

   

  GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

  Son beş yıl Kurumlar Vergisi Beyannamesinde devreden zararlar Mali kardan indirilir.

  Dikkat: Mali tablolarınızda görülen zarar, ticari zarardır. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen zararlar mali zarardır. Dolaysıyla mali kardan indirilecek zararlar mali zararlardır. Mali zarar muhasebe kayıtlarında görülmez ve gösterilmez. Bu zararlar Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilir. KV beyannamesinde gösterilmeyen (unutulan) zararların indirim hakkı kaybedilir.

   

   

  DEVİR VE BÖLÜNME HALİNDE ZARAR

  MAHSUBU

  Devralınan ve bölünen kurum, son 5 yıla ilişkin KV beyannamelerini kanuni süresinde vermiş olmak kaydıyla;

  1.       Devralan kurumlar, kendi bünyelerinde oluşan zararla beraber, devralınan kurumun devir tarihi itibariyle öz varlığını geçmeyen zararlarını,
  2.       Tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumun öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararları,

   kazançlarından indirebilir.

   

  YURT DIŞI ZARARLARIN MAHSUBU

  Yurt dışı faaliyetlerinden doğan zararlar (Türkiye’de istisna edilmiş kazançlardan olmamak kaydıyla) mahsup edilir.  Yurt dışı zararın yurt dışında mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde beyannameye dahil edilecek yurtdışı kazanç, mahsup yada gider yazılmadan önceki tutardır.

   

  İSTİSNA VE İNDİRİMLER

  (Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek)

  KONU

  YAPILACAK İŞLEM

   

  RİSTRUN İSTİSNASI

  Üretim, tüketim kredi koop. Ortaları için hesapladığı ristrunlar KV 5/i  Uyarınca KV’den istisnadır.

   

  ARGE İNDİRİM

  5520 sayılı KV’nın 10 maddesi, 5746 sayılı ARGE Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında kanun düzenlemeleri.

   

  SPONSORLUK HARCAMALARI

  Amatör spor dallarında tamamı, profosyonel dallarda %50 KV istisna.

  Konuya ilişkin 16.06.2004 tarih 25494 RG yayınlanan “Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmenliğine bakınız.

   

   

   

  BAĞIŞ VE YARDIMLAR

  Uyarı 1: Bağış ve yardımlar dönem içinde KKEG olarak muhasebeleştirilir. Kurum beyanında KKEG’ye eklenir ayrıca “İNDİRİMLER” bölümünde indirilir.

  Uyarı 2: Sınırlı ve sınırsız bağış ve yardım tutarları bulunmaması durumunda sonraki yıla devredilemeyecektir.

  1. Sınırsızı bağış ve yardımlar: Sınırsız olarak indirilebilecek bağış ve yardımlar şunlardır-

  'Genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler köylere bağışlanan; ve okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının  inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

  - Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar, (Bu çerçevede yapılacak bağış ve yardımlar için bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısının kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.)

  - Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı,- İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı,

  - 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na göre faaliyette bulunan üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve yardımların tamamı  kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

  b) Sınırlı bağış ve yardımlar: Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5' ine kadar olan kısmı.

  (Kurum kazancının % 5'i ile sınırlı bağış ve yardımların matrahtan indirilmesi için;         

  1- Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması,

  2- Makbuz karşılığı olması,

  3- Karşılıksız yapılması,

  4- Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi

  5- Beyannamede ayrıca gösterilmesi gerekir. İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilmeyecektir.)

  ' Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinin (ç) bendinde sınırsız indirim konusu yapılabilecek tesislerin yapımı için madde de sayılan kamu kurumları dışında, kamuya yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımlar,

  ' Türk Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılacak ayni bağış ve yardımlar,

  kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

  Bağış ve yardımların indirim konusu yapılabilmesi için ön şart kurum kazancının bulunmasıdır. Kurum kazancının bulunmaması durumunda ya da indirilemeyen kısım bulunduğu takdirde hem sınırsız hem de sınırlı olarak yapılacak bağış ve yardımlar sonraki yıla nakledilmeyecektir.

  Ayrıca bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.

   

   

  GİRİŞİM SERMAYE FONU

  VUK’un 325/A uyarınca girişim sermayesi olarak ayrılan fonun beyan edilen gelirin %10’nu ve ayrılan toplam fonun öz sermayenin %20’sini aşmaması kaydıyla.

  Fonun ilgili yıl KV beyanında gösterilmesi zorunludur.

   

  YURT DIŞI KİŞİ VE KURUMLARA VERİLEN HİZMETLER

  - Türkiye’de verilen münhasıran yurt dışında yerleşik kişilere; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama verilen hizmetlerden elde edilen kazançların % 50’si.

  - İlgili bakanlığın izin ve denetimine tabi olarak verilen eğitim ve sağlık hizmetleri.

   

  YATIRIM İNDİRİM İSTİSNASI

  GVK geçici 69. Madde düzenlemeleri.

   

  TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ

  KONU

  YAPILACAK İŞLEM

   

  TRANFER FİYATLANDIRMASI

  Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptıkları muamelelerde emsallere uygunluk ilkesine uymaları gerekir. Bu ilkelere aykırı mal yada hizmet alım satım işlemlerinde bulunması sonucu ortaya çıkan fark, tamamen veya kısmen örtülü dağıtılmış kazanç sayılır. Örtülü kazanç dağıtımının kabulü hazine zararına bağlıdır.

   

  ÖRTÜLÜ KAZANÇ

  İşletmede kullanılan borçların örtülü sermaye sayılabilmesi için bu borçların ortaklardan ya da ortaklarla ilişkili kişilerden alınması ve belirlenen borç/öz sermaye oranını (öz sermayenin 3 katını) aşması gerekir. Örtülü sayılan sermaye üzerinden ödenen faizler tam mükellefiyette ortaklara dağıtılmış kar payı, dar mükellefiyette  ise ana merkeze aktarılan tutar sayılır.

   

  III. SONUÇ

  Kurumlar Vergisi Beyannamesi düzenlenirken göz önünde bulundurulması gereken düzenlemeleri tablo halinde yukarıda vermeye çalıştık. Faydalı olması dileğiyle  …

İLETİŞİM

İLETİŞİM BİLGİSİ

 • Pazartesi - Cuma: 8:00 AM to 17:00 PM
 • Adres: Yıldız Mahallesi 241. Sokak Yıldız Konutları No:3 Daire:1 Muratpaşa/ANTALYA
 • Telefon: 0 242 242 73 73 / 0 242 410 73 73
 • Faks: 0 242 241 37 37 / 0 242 410 37 37
 • Email: info@erdemmuhasebe.com