HABERLER

  Post

  ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET KARŞILAŞTIRMASI

  YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ŞİRKET ve LİMİTED ŞİRKETLERİN KARŞILAŞTIRMASI

   

  6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile, bir çok özellikle Limited Şirketler Anonim Şirkete dönüşmek istemektedir.

   

  Konunun sıcak olması ve şirket yönetici ve ortaklarının; mevcut şirketlerini anonim şirkete dönüştürme talepleri nedeni ile konu hakkında detaylı bilgilendirme yapılması gereği doğmuştur.

   
  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ışığında, Anonim Şirketler ve Limited Şirketlerin ortak hükümleri ve ayrışan hükümlerini içeren bilgiler aşağıdaki gibidir.  ANONİM ŞİRKETLER

  LİMİTED ŞİRKETLER

   

  1-Gerçek veya Tüzel Kişi olarak tek ortaklı olarak kurulabilirler.

  Ortak sayısında sınırlama yoktur.

   

   

  1-Gerçek veya Tüzel Kişi olarak tek ortaklı olarak kurulabilirler.

  Ortak sayısı en fazla 50 olabilir.

   

  2-Anonim Şirketler, kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi amaç ve konu için kurulabilir.

   

  2-Limited Şirketler; sigorta aracılık hizmetlerinde bulunabilir ancak bankacılık ve sigortacılık yapamaz, finansman, faktöring, finansal kiralama işleriyle uğraşamaz,Sermaye Piyasası Kurumu olarak çalışamazlar.

   

   

  3-Kuruluş sermayesi asgari 50.000,00 TL olarak kurulabilir.

   

  Kuruluş aşamasında, sermayenin ¼ ü nün bankada blokaj edilme zorunluluğu vardır. Kalan sermaye 24 ay içerisinde ödenecektir.

   

   

  3-Kuruluş sermayesi asgari 10.000,00 TL olarak kurulabilir.

   

  Kuruluş aşamasında, sermayenin ¼ ü nün bankada blokaj edilme zorunluluğu vardır. Kalan sermaye 24 ay içerisinde ödenecektir.

   

   

  4-Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin mal varlığından tahsil edilemeyen kamu alacağından tüm mal varlıkları ile sorumludurlar.

   

   

  4-Yönetim Kurulu üyeleri (Şirket müdürleri), şirketin mal varlığından tahsil edilemeyen kamu alacağından tüm mal varlıkları ile sorumludur.

   

  5-Yönetim Kurulu üyesi olmayan ortak, şirketin malvarlığından tahsil edilemeyen kamu alacağından (SGK ve Vergi Borcu vb) hiçbir

  şekilde sorumlu değildir.

   

   

  5-Yönetim Kurulu üyesi(şirket müdürü) olmayan ortak, şirketin malvarlığından ve şirket müdürlerinden tahsil edilemeyen kamu alacağından (SGK ve Vergi Borcu vb) hissesi oranında tüm mal varlığı ile sorumludur.

   

  6-Şirket pay senedinin, iki yıl geçtikten sonra satılmasından doğan “kazanç tutarı” gelir vergisine tabi değildir.

  Bunun için ortakların payları,  geçici ilmühaberler veya hisse sendi şeklinde devretmeleri gerekmektedir.

   

   

  6-Şirket hissesi ne zaman satılırsa satılsın, elde edilen kazanç “Değer Artış Kazancı” olarak gelir vergisine tabidir.

   

  7-Şirket hisse devrinin “noterden yapılma zorunluluğu” yoktur.

  Hamiline yazılı pay senedi varsa pay senedinin teslimi devir için yeterlidir.

   

   

  7-Şirket hisse devrinin “noterden yapılma zorunluluğu” vardır.

   

  8-Şirket hisse devirleri “genel kurul onayına” tabi değildir.

   

  8-Şirket hisse devirleri “genel kurul onayına” tabidir.

   

  9-Pay devirlerinin ticaret siciline tescil zorunluluğu yoktur.

   

   

  9-Genel Kurulda onaylanan hisse devirlerinin ticaret siciline onay zorunluluğu vardır.

   

  10-Hamiline pay senedi bastırma imkanı vardır.

   

   

  10-Hamiline pay senedi bastıramaz.”Nama yazılı pay senedi” bastırabilir. Fakat bu senedi sadece ortaklığın ispatı için kullanabilir. Pay devri “değer artış kazancı” olarak gelir vergisine tabidir.

   

   

  11-Halka açılma imkanı vardır.

   

   

  11-Halka açılma imkanı yoktur.

   

  12-Ortaklar ve onlara yakın kişilerin şirkete verdikleri ve özkaynakların yerini tutan alacakları, her zaman iade edilebilir.

   

  12- Ortaklar ve onlara yakın kişilerin şirkete verdikleri ve özkaynakların yerini tutan alacakları; Anonim Şirketlerin aksine diğer tüm borçlar ödendikten sonra iade edilir.

   

   

  13-Şirket sözleşmesi, esas sermayenin yarısını temsil edildiği genel kurulda oyların çoğunluğuyla alınan kararla değiştirilir.

   

   

  13-Şirket sözleşmesi, esas sermayenin “üçte ikisini” temsil eden genel kurul kararı ile değiştirilebilir.

   

  14-Genel kurul yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır.

   

   

  14-Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır.

  15-Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez.

   

  Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte

   serbesttir.

  15-Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin vermemişse, müdürler  şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez.

   

  Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

   

  16-Yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır.

   

  16-Yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır.

İLETİŞİM

İLETİŞİM BİLGİSİ

 • Pazartesi - Cuma: 8:00 AM to 17:00 PM
 • Adres: Yıldız Mahallesi 241. Sokak Yıldız Konutları No:3 Daire:1 Muratpaşa/ANTALYA
 • Telefon: 0 242 242 73 73 / 0 242 410 73 73
 • Faks: 0 242 241 37 37 / 0 242 410 37 37
 • Email: info@erdemmuhasebe.com